Новий Закон про зміни статутів ТОВ та ТДВ, від 17.06.2018

17 червня 2018 року, набрав чинності новий Закон про ТОВ та ТДВ. І, хоча у підприємств буде рік, щоб безкоштовно внести зміни до своїх статутів, пропонуємо вже зараз на прикладах переглянути ті нововведення, які доведеться вносити в свої установчі документи

Що потрібно зі статуту виключити?

1) Ревізійну комісію, яка теоретично здійснювала контроль за  діяльністю  директора ТОВ. У новому Законі такого органу не передбачено. Натомість у ТОВ з’являється Наглядова рада (за бажанням), яка контролює діяльність виконавчого органу.

2) Кворум, необхідний, щоб Загальні збори вважалися повноважними. Наразі, він потребує присутності учасників, які володіють більш як 50% голосів. У новому Законі необхідності в кворумі не передбачено.

3) Положення на початку статуту про те, що він розроблений на підставі ЗУ «Про господарські товариства».

Що потрібно до статуту включити?

1) Норму про порядок вступу до ТОВ та виходу з нього. Новий Закон в декілька разів скоротив перелік відомостей, що обов’язково повинні міститися у статуті кожного ТОВ (до тьох пунктів). Але, при цьому, щонайменше один пункт, якого не було в попередньому законі, додано (ст. 11 Закону). При цьому така вимога не нова. Вона міститься в ст. 88 ЦКУ. Проте в багатьох статутах порядок вступу та виходу не прописаний. Таким чином, фактично, новий Закон в цій частині привели у відповідність до вимог ЦКУ. Два інші обов’язкові пункти — це:

 • повне та скорочене (за наявності) найменування ТОВ;
 • органи управління ТОВ, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень.

Що потрібно в статуті змінити?

1) Змінилася кількість необхідних голосів учасників для прийняття рішення Загальними зборами. Наразі, питання щодо визначення  основних   напрямів  діяльності, внесення  змін  до статуту та виключення учасника повинні прийматися більш як 50% голосів. Решта питань – проста більшість голосів. Як бачимо, 100% голосів на сьогодні не потрібно.

У новому Законі (ст. 34) є питання, що можуть бути вирішені лише одностайно: затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками; створення інших органів ТОВ (ніж 3 органи, що передбачені в ст. 28); прийняття рішення про придбання товариством частки учасника.

Ще для трьох питань знадобиться 75% голосів:

 • внесення змін до статуту;
 • зміна розміру статутного капіталу;
 • прийняття рішень про ліквідацію.

Для решти питань – більшість голосів. При цьому для всіх питань, окрім «одностайних», статутом ТОВ може встановлюватися інша кількість голосів учасників, необхідна для прийняття рішень, але не менше, ніж більшість голосів.

2) Наразі, при зменшені статутного капіталу, рішення загальних зборів про таке зменшення надсилається всім кредиторам ТОВ не пізніше 3-денного строку з дня його прийняття. За новим Законом (ч. 3 ст. 19): не всім кредиторам, а лише тим, чиї вимоги до ТОВ не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. І не в 3-денний, а в 10-денний строк. І саме рішення не надсилається, а лише письмово повідомляється про нього.

3) Більш детально прописано переважне право учасника на придбання частки іншого учасника, що продається третій особі (ст. 20). Навіть передбачена можливість учасника, якому не продають частку, звернутися з позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу частки укладеним на запропонованих продавцем умовах.

4) Раніше повноваження Загальних зборів ділилися на просто повноваження, що могли бути делеговані іншим органам управління ТОВ, та виключну компетенцію Загальних зборів, питання якої не могли бути передані для вирішення виконавчому органу ТОВ (ст. 145 ЦКУ). Тепер, всі питання, віднесені законом до компетенції вищого органу ТОВ, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає із Закону (ст. 30). Тобто, всі питання Загальних зборів, що передбачені в Законі, входять до виключної компетенції цього органу, за певним виключенням. Перелік виключної компетенції Зборів ще можна розширити в статуті.

5) Тепер достатньо учасників, які володіють 10% статутного капіталу, для скликання на їх вимогу Загальних зборів (ст. 31). За старим Законом потрібно було 20%.

Що можна до статуту включити?

1) Статутом ТОВ може бути передбачено утворення Наглядової ради (ст. 38). Цей орган контролює директора, може обирати та припиняти його повноваження. Раді можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів, крім віднесених до їх виключної компетенції.

2) Зміни до статуту підписуються тими учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом (ч. 3 ст. 11).

3) Наразі статутний капітал повинен бути сплачений учасниками до закінчення першого року з дня реєстрації ТОВ (ст. 52). В новому Законі цей строк скорочено вдвічі – до 6 місяців (ст. 14). Проте інший строк може бути передбачений статутом при одностайному рішенні загальних зборів. Теоретично, такий строк не обмежений і може становити як 1, так і 300 років.

4) Статутом можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників (ч. 3 ст. 12). Але для прийняття рішення щодо внесення до статуту такої норми знадобиться одностайне рішення загальних зборів учасників. Детальніше про переваги включення такої норми до статуту.

5) Порядок (можливість) збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВ (ст. 17).

6) Статутом можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, ніж встановлені Законом. Так, статутний капітал можливо буде збільшити за рахунок додаткових вкладів. По Закону, максимальний строк для внесення додаткового вкладу не може перевищувати 1 рік з  дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів (ч. 5 ст. 18). Але такий строк може бути змінений статутом (ч. 7 ст. 18).

7) Статутом може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

8) Учасник може надавати свою частку в ТОВ у заставу (ст. 21).

9) Додаткові умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів. Законом передбачені дві обов’язкові умови: ТОВ не здійснило розрахунки з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у ТОВ; майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів (ст. 27). В статуті цей перелік можна розширити.

10) Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням ТОВ, якщо інше не встановлено статутом товариства (ч. 7 ст. 33). Крім того, Збори можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно.

11) Статутом може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (ст. 45). Це правочини між ТОВ та його директором або учасником і т.д.

Що можна зі статуту виключити?

1) Норму про те, що «учасники ТОВ не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів».

Такі норми перекочували у статут зі ст. 140 ЦКУ та ст. 50 Закону про ГП. Але вже у червні ст.140 – 151 будуть виключені з Кодексу, а ЗУ про ГП повністю перестане діяти по відношенню до ТОВ.

Чи значить це, що тепер учасники ТОВ відповідатимуть за його зобов’язаннями? Вважаємо, що ні. Адже новий Закон про ТОВ передбачає солідарну відповідальність лише тих учасників, які не повністю внесли свої вклади (ст. 2 Закону), та і то у межах невнесеної частки. Ця норма діє і зараз. Крім того, зі ст. 3 Закону вбачається, що ТОВ несе відповідальність всім своїм майном. Тобто, Закон не передбачає інституту відповідальності учасників ТОВ за його зобов’язаннями.

Але таку норму можна і залишити. Новим Законом це не заборонено, його логіці не суперечить. Крім того, аналогічна норма міститься у ст. 96 ЦКУ, до якої зміни не вносяться, і чия дія розповсюджується, в тому числі, на ТОВ.

2) Відтепер відсутня норма про необхідність зазначати в статуті наступні відомості:

 • вид товариства;
 • предмет і цілі його діяльності;
 • склад засновників та учасників;
 • розмір статутного капіталу, порядок його утворення та розмір часток кожного з учасників;
 • порядки: розподілу прибутків та збитків, підписання статуту, внесення змін до статуту, ліквідації та реорганізації ТОВ;
 • розмір та порядок формування резервного фонду; порядок передання часток у статутному капіталі.

Наголошуємо, що всі ці відомості можна зазначати в статуті. Новий Закон цього не забороняє. Різниця лише в тому, що ЗУ про ГП (ч. 4 ст. 4) вимагав наявності таких відомостей в статуті кожної ТОВ та давав право реєстратору не здійснювати реєстрацію ТОВ та змін до статуту, у разі відсутності в ньому відповідної інформації. А новий Закон цього не вимагає, тому реєстратор не вправі відмовитися приймати статут, в якому відсутні всі ці відомості.

Звісно, в статті не висвітлені всі зміни, що доведеться вносити до статуту ТОВ. Проте такий огляд допоможе замислитися про необхідність прийняти рішення з цього питання.

 

Добавить комментарий